UW LACH, ONS KUNSTWERK!
Anna Paulowna     0223 - 53 16 19

Disclaimer / Privacy / MDR

Disclaimer

Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht van de verstrekte informatie ligt bij Visser Tandprothetiek of bij derden die ons toestemming hebben gegeven (beeld)materiaal te publiceren. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming.

Privacyverklaring conform de AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing (in het Engels General Data Protection Regulation of GDPR). Dit houdt in dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De voorgaande Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dus niet meer.

Visser Tandprothetiek voldoet volledig aan de nieuwe regelgeving. Een geruststellende gedachte voor u.

De volledige versie

Hier kunt u onze volledige privacyverklaring doorlezen (Open PDF).

MDR (Medical Device Regulation)

Vanaf 26 mei 2021 moeten alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht aan de Europese Medical Device Regulation voldoen. Hierin gelden strenge maatregelen voor de veiligheid en traceerbaarheid van medische hulpmiddelen. Een gebitsprothese valt ook onder deze nieuwe MDR regelgeving.

Verklaring Medical Device Regulation

Visser Tandprothetiek, gevestigd Ganzenhof 2 te Anna Paulowna, verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van een hulpmiddel onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR:

  • Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten.
  • Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet volledig wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben.